กรุงเทพมหานคร Bangkok

10 40 กท BKK
กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
กลาง ไม่ม่ 5,701,394 1,572.77 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดกรุงเทพมหานคร