ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Maka, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่ามะกา
ท่ามะกา
ท่ามะกา
ท่ามะกา
หนองหญ้าปล้อง
ทุ่งเนื้อ
หนองลาน
หนองไร่
หนองแปลงแรต
ครก
หนองลาน