ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Yang Muang, Tha Maka, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยกระดาน
ยางม่วง
ห้วยตะเคียน
ห้วยตะเคียน
หนองกรด
หนองโรง
ห้วยเจริญ
ห้วยรางพง
ไร่ร่วมเจริญ