ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Chong Dan, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวเขา
ช่องด่าน
หนองหว้า
วังใหญ่
สามยอด
เขาแดง
หนองเข้
หนองบัว
หนองพุพระ
ช่องด่าน
ช่องด่าน
สามยอด
หัวเขา
เขาพุ
ห้วยคร้อ