ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Kum, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองกุ่ม
หนองกระทุ่ม
ทุ่งมะสัง
เสาหงษ์
หนองแดง
ท่าแจง
ใหม่
รางขาม
หนองตาพุก
พุพรหม
วังด้ง
เขาแหลม
เขาแก้ว
สลอน
หินลับ
หนองจิก