ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Don Ta Phet, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนมะขาม
บ่อสำโรง
ทุ่งแหว่ง
หนองปล้อง
ดอนกอก
ดอนตาเพชร
ทุ่งสมบูรณ์
หนองโพธิ์
บ่อหว้า
หนองระหงษ์
หนองตาขำ
หนองถ่าน
ทุ่งทอง