ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Don Salaep, Huai Krachao, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนแสลบ
พนมนาง
วังสำโรง
วังนาค
เขารักษ์
ตลุงใต้
หนองปลิง
หนองนางเลิ้ง
กรับ
หนองปล้อง
ใหม่
เขาดินสอ
โป่งสวรรค์
เขาใหญ่
หนองเจริญทรัพย์
วังข้าวใหม่
วังแสนสุข
ทุ่งเจริญ
ดอนทวีทรัพย์
ดอนมะรุม
กาญจนาภิเษก
สันติสุข
ดอนพัฒนา
ทุ่งรวงทอง