ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Lao Khwan, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เลาขวัญ
หนองผือ
พุบอน
หนองแสลบ
รางพยอม
เขาวัง
หนองกระทุ่ม
หนองหญ้าดอกขาว
ยี่แส
เปรงพุทธา
เป่งขาม
เขานางสางหัว
หนองโพธิ์
หน้าวัดเลาขวัญ
หนองสระ
ใหม่เขาวัง