ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Non Laem Thong, Sahatsakhan, Kalasin

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คอนผึ้ง
โนนศรีสวัสดิ์
ดงไร่
โป่งแดง
โคกใส
นามน
คำเชียงวัน
โคกสะอาด
โนนศาลาทอง
โนนแหลมทอง
คำแหลม
คำเชียงวัน