อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - Khok Pho Chai, Khon kean

พื้นที่ 238.82 km2 คำขวัญ โบราณสถานเมืองไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี มากมีอุตสาหกรรมครัวเรือ