ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Tha Sa-an, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองบางไทร
คลองใหม่
คลองบ้านหมู่
หมู่
คลองท่าสะอ้าน
ตลาดท่าสะอ้าน
ประตูน้ำปากตะคลอง
ท่าใข่