ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Bang Pakong, Bang Pakong, Chachoengsao

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บน
บน
กลาง
กลาง
ตลาดบน
ตลาดศาลเจ้า
ตลาดศาลเจ้า
หน้าวัดกลาง
คลองยายเม้ย
ล่าง
สามแยกนอก
คลองใหม่
คลองหัวจาก
คลองผีขุด
คลองใหม่ผีขุด
นิยมคลองยายเม้ย
สกัดสี่สิบ
ปลายคลองยายเม้ย
เมืองใหม่บางปะกง