ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Thung Phra, Khon San, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยแก้ว
ทุ่งพระ
ห้วยขี้ตม
ท่าเริงรมย์
หัวปลวกแหลม
ห้วยสนามทราย
ห้วยไห
สวนป่า
ดงป่าเปือย
ห้วยทรายทอง