ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Thung Luilai, Khon San, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งลุยลาย
ร่องแว่
น้ำทิพย์
หนองหญ้าโก้ง
หนองเชียงรอด
โนนศิลา
หนองเชียงรอดเหนือ