ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

Sap Yai, Sap Yai, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซับใหญ่
วังพง
โนนสะอาด
วังขื่อ
ซับเจริญสุข
บุฉนวน
หนองใหญ่
ตลุกคูณ
ซับห่าง
ซับใหญ่พัฒนา
หนองบัว
โนนจำปาพัฒนา
เขาดินวนา
ซับจาน