ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

Tha Kup, Sap Yai, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่ากูบ
โป่งเกตุ
วังขอนสัก
วังกุง
ซับสามออ
ท่าชวน
ห้วนส้มป่อย
วังรัง
ซับสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์
ซับน้ำใส
วังอุดม