ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Talat Raeng, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กุดไผ่
ดอนไฮ
กุดยาง
ท่าจั่น
หลุบโพธิ์
หนองจันทิ
โนนเปลือย
ห้วย
โนนขี้ตุ่น
กุดหูลิง
โคกน้อย
หัวสะพาน
ตาดพัฒนา
ตลาดแร้ง
คลองอุดม
โนนเปลือย
หลุบโพธิ์เพชร
ห้วยเหนือ