ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Ban Khwao, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขว้า
เขว้า
โนนหมาว้อ
คลองไผ่งาม
โนนตาด
ต้อน
กุดฉนวน
หนองโสมง
กุดไข่นุ่น
โนนโก
ม่วง
อุดุมผล
ส้มโฮ่ง
บูรพา
หนองอุดม
หนองแขม
ต้อนอุดม
โนนส้มมอ
กุดฉนวนอุดม