ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Phu Laen Kha, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หว้าเฒ่า
แก้งยาว
ห้วยน้ำคำ
นาอินแต่ง
ซับปลากั้ง
ชีบน
โนนเหลื่อม
ป่าปอแดง