ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Lum Lamchi, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนโพธิ์
ท่าแก
ป่ายาง
โนนน้อย
วังกุ่ม
ไร่
ป่าไม้แดง
หางเรียง
ท่าแจ้ง
วังปาฝา
ห้วยหวาย
ป่าสะแกราช
แผ่นดินทอง
ปากคันฉู
น้อยพัฒนา
คลองโลโพ
วังโพธิ์ทอง
หนองส้มโรง
ร่มเกล้า
ราษฎร์ยางชุม
โนนโพธิ์ทอง
ท่าแกทอง