ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

Non Daeng, Ban Khwao, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนแดง
โนนแดง
โนนเสาเล้า
เจริญผล
หนองแวง
หนองบ่อ
ซับช่องแมว
หนองโสมงเหนือ
เจริญทรัพย์