ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Sam Suan, Ban Thaen, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หลุบค่าย
โนนข่า
หินลาด
สามสวนเหนือ
เหมือดแอ่
โจด
ดอนหัน
โคกสะอาด
สามสวนใต้
หนองโดน
นาสวรรค์
หนองม่วง
โจดใต้
สามสวนกลาง
สระแก้ว
ป่าเสี้ยว
สามสวนโพธิ์งาม
หินลาดโนนโกศล