ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Nong Khu, Ban Thaen, Chai yaphum

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองคู
หนองเรือ
ดอนมะเกลือ
โนนสะอาด
หนองหญ้าม้า
ดอนเค็ง
หนองหญ้าปล้อง
หนองดินดำ
สว่างนิคม
ทรัพย์เจริญ