ชุมพร Chum phon

86 58 ชพ CPN
ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ใต้ พุทธรักษา 489,964 6,273.72 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดชุมพร