ตาก Tak

63 08 ตก TAK
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม?? ""
ตะวันตก เสี้ยวขาว 525,684 16,406.57 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดตาก