ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Na Noi, Na Noi, Nan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาราบ
ดอนไชย
นาหลวง
นาน้อย
บุ้ง
ไร่
นาหล่าย
หัวทุ่ง
นาอุดม
คลองชล