บุรีรัมย์ Buri ram

31 28 บร BRM
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
อีสาน สุพรรณิการ์ 1,553,765 10,645.65 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์