ปทุมธานี Pathum thani

13 39 ปท PTE
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
กลาง บัวหลวง 985,643 1,520.85 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดปทุมธานี