ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Panare, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปะนาเระ
นาพร้าว
ปะนาเระ
คลองต่ำ
คาโต