ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Pho Ming, Panare, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เคียน
นาจาก
พ่อมิ่ง
ใหม่