ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Krawa, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กาแลตือเงาะ
พอเบาะ
กระหวะ
ราวอ
เมาะโง