ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Kraso, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลางสาด
กระเสาะ
บุหวะ
ยุกง
บือเระ