ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Thanon, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ถนน
กูแบซาแม
ดูวา
ถนนตก