ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Lubo Yirai, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บาลูกาตือเงาะ
เมืองยอน
โคกกอ
ตะบิงตีงี
น้ำใส
เจาะบาแน
บูเกะกุง
โคกระกำ