ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Sakam, Mayo, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สะกำ
ศาลาบูดี
คลองโต๊ะเนาะ
กูบังบาเดาะ