ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Prachan, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บราโอ
ประจัน
บือแนกือบง
กอและ
บูโกะ
กูแบปูตะ
บือแนปิแน
กูนิง
บือแน