ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Wat, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วัด
ปูลากูวิง
เกาะหวาย
กูแบปาเส
ปายอกะลูแว