ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Sano, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สะนอ
บือแนกะลูแป
บือแนดาแล
คางา