ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Khao Tum, Yarang, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขาตูม
บูเกะดาตู
โสร่ง
บาโงยะหา
จาเราะบองอ
โคกขี้เหล็ก
นิปิกูเละ