ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Bue Re, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บือเระ
กอตอ
บาโงยือริง
สะบือแร