ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Tro Bon, Sai Buri, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เตราะบอน
กะลูแป
ฮุแตกอแล
สือดัง
ชะเมาสามต้น
บาโงมูลง
กะลาพอตะวันออก
กะลาพอตะวันตก
กะลูแปเหนือ
ลูโบะซูลง
กะลูปี