ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Bana, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สุไหงปาแน
บานา
บานา
กาปงตารง
กูวิง
จือโระ
ปาตาปาแย
ยูโย
แหลมนก
กูแบอีเตะ
ปากาดอรอ