ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Ru Samilae, Mueang Pattani, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
รูสะมิแล
บางปลาหมอ
ดอนรัก
งาแม่
จือแรบาตู
สวนสมเด็จ