ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

Pa Rai, Mae Lan, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ต้นโตนด
แม่ตีน๊ะ
ละโพะ
นาหมอเทพ
วังกว้าง
ควนแปลงงู
กำปงลูวา