ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

Muang Tia, Mae Lan, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปลักปรือ
คูระ
ตันหยง
ม่วงเตี้ย
ทำนบ
ลองแตยอ