ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

Mae Lan, Mae Lan, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใหม่
ป่าสวย
ทำเนียบ
นางโอ
คลองทราย
ลูตง (แม่ลาน)
โคกพันตัน
โคกพันตัน
โคกม่วง