ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Khuan Nori, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่กัง
ช้างให้
ควนโนรี
หนองครก
ตุปะ
คลองกลาง