ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Chang Hai Tok, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สวนนอก
มะปรางมัน
ช้างให้ตก
ปุหรน
ป่าลาม