ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Sai Khao, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใหญ่
หลวงจันทร์
ที่พลู
ควนลังงา
ตกวัดทรายขาว
ลำอาน