ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Thung Phala, Khok Pho, Pattani

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งพลา
ป่าไร่
เกาะตา
ห้วยเงาะ
เกาะวิหาร